Posuzování životního cyklu

Posuzování životního cyklu (LCA) je mezinárodně uznávaný vědecký nástroj, který se používá ke kvantifikaci dopadu výrobků na životní prostředí během celého jejich životního cyklu, a to včetně počátečních fází, kam patří např. získávání surovin a dodávky energie, i následných fází, jako je ukončení životnosti.

LCA je standardizovaná metodika (normy ISO 14040 a ISO 14044), jejímž cílem je posoudit potenciální dopady výrobku na životní prostředí na základě všech vstupů a výstupů v rámci výrobního procesu, jakož i počátečních (upstream) a následných (downstream) etap: dodavatelského řetězce, balení, dopravy, používání a ukončení životnosti produktu.

Provádění LCA u našich výrobků nám umožňuje aktualizovat environmentální prohlášení o produktu (EPD) a uvádět výrobky do souladu s nejnovějšími evropskými normami.

Environmentální prohlášení o produktu

Environmentální prohlášení o produktu (EPD) je způsob poskytování vědecky podložených, ověřených a porovnatelných informací týkajících se životního prostředí. Je to tedy komplexní a stručné objasnění dopadu výrobku na životní prostředí na základě výsledků kompletního posouzení životního cyklu. EPD se řídí mezinárodními normami, včetně normy ISO 14025. Norma EN 15804 navíc stanoví základní pravidla pro tvorbu environmentálních prohlášení o produktu pro stavební výrobky a materiály, která jsou pro výrobky ze skla doplněna předpisem pro specifickou kategorii výrobků EN 17074.

Společnost AGC Glass Europe si plně uvědomuje potřebu takového harmonizovaného přístupu, který by byl akceptován průmyslovými podniky, veřejným sektorem a nevládními organizacemi po celém světě. Používání EPD jako osvědčeného postupu bylo uznáno a je mezinárodně podporováno průmyslovým sektorem i Komisí EU, která v nařízení o stavebních výrobcích (EU) č. 305/2011 uvádí, že EPD by se měla používat ve všech případech, kdy jsou k dispozici. Na zlepšení systému pracují společnosti a organizace v zemích po celém světě.

Požadavek na ověření třetí stranou je navíc potvrzením věrohodnosti základních výpočtů.

Společnosti a organizace v zemích po celém světě se snaží v rámci environmentálního prohlášení o produktu (EPD) zaměřit na dopady na změnu klimatu, které v současné době přitahují v globálním měřítku největší pozornost mezi environmentálními ukazateli hodnocenými v EPD. Tento ukazatel dopadu na změnu klimatu je také znám jako potenciál globálního oteplování (GWP) a je vyjádřen v kg ekvivalentu oxidu uhličitého na funkční jednotku. Tím však výsledky EPD nekončí, ukazují celkový dopad výrobku na životní prostředí pomocí 13 indikátorů popisujících vliv výrobků na životní prostředí, jako jsou ukazatele poškozování ozonové vrstvy, eutrofizace nebo acidifikace. Kromě těchto environmentálních ukazatelů existuje 10 ukazatelů kvantifikujících využití zdrojů, zejména energie a vody. Prostřednictvím 9 dalších ukazatelů je kvantifikována i produkce odpadů a výstupní toky.

Environmentální prohlášení o produktech poskytují transparentní způsob informování o potenciálních dopadech na životní prostředí. Kromě jiných výhod umožňují zákazníkům, kteří používají výrobky AGC ve vlastní výrobě, začlenit tyto environmentální informace do výpočtu potenciálních environmentálních dopadů vlastní výroby (začlenit výsledky EPD do emisní kategorie 3 nebo do vlastního EPD).

Výhody environmentálního prohlášení o produktu:

  • Přístup zohledňující životní cyklus
  • Transparentní zveřejňování informací o životním prostředí.
  • Nezávislé ověřování.

EPD rovněž poskytují projektantům a architektům způsob, jak identifikovat a posoudit potenciální dopady na životní prostředí spojené se stavebními/konstrukčními materiály, výrobky a stavebními systémy.

V rámci různých systémů udržitelného stavebnictví, jako jsou LEED a BREEAM, lze získat kredity za použití výrobků s EPD (nebo souvisejícími informacemi) při navrhování a stavbě budov. Vzhledem k tomu, že LEED a BREEAM se vztahují na projekty udržitelných budov, mohou jednotlivé výrobky přispět k získání bodů:

  • V rámci BREEAM je v kategorii „Mat 01 - Dopady životního cyklu" vyčleněno 6 bodů na zohlednění „malého dopadu na životní prostředí během celého životního cyklu budovy“, přičemž 1 bod lze získat přímo, mají-li stavební výrobky EPD s externím ověřením.
  • Pokud jde o LEED, existuje zvláštní bod na podporu používání výrobků a materiálů, pro které jsou k dispozici informace o životním cyklu. S našimi EPD tak mohou projekty splnit kritéria LEED „MR (materiály a zdroje) - Zveřejňování informací o stavebních výrobcích a optimalizace – Environmentální prohlášení o výrobcích“.

Regulační rámec rovněž usiluje o širší prosazování LCA pro stavby u připravovaných projektů. V takovém případě se posuzuje celý stavební objekt, přičemž se vedle doby užívání, na kterou se již vztahuje evropská směrnice o energetické náročnosti budov, zohledňuje i fáze vzniku a likvidace budovy.

Toto hodnocení je založeno na EPD stavebních materiálů. Několik zemí zavedlo nutnost takového výpočtu pro nové projekty, které respektují určitá kritéria: Francie s RE2020, Dánsko, Nizozemsko, Finsko a Švédsko, Německo,... Například francouzské nařízení RE2020 vyžaduje kromě stanovení hraničních hodnot GWP na metr čtvereční podlahy plochy nové stavby i výpočet všech 33 ukazatelů EPD. Tyto hraniční hodnoty závisejí na povaze stavby a v průběhu času se snižují, aby přiměly stavební sektor ke snížení dopadu na změnu klimatu.

Přístup společnosti AGC Glass Europe k EPD

Cesta společnosti AGC Glass Europe k EPD začala v roce 2009, kdy jsme zveřejnili první EPD týkající se hlavního primárního produktu: plaveného skla. Od té doby se program EPD neustále rozšiřuje. EPD pro zpracované výrobky, jako je sklo s povlakem, vrstvené sklo nebo dekorativní sklo, byly vypracovány na základě EPD pro plavené sklo, aby nakonec mohly být použity i na složitější výrobky, jako jsou izolační skla (IGU), a to na základě příslušných EPD jejich skleněných komponent.

Všechna naše EPD využívají ověření třetí stranou, jež odlišuje management našich výrobků způsobem, který zákazníci uznávají a akceptují. Většina našich výrobků má nyní EPD specifické pro AGC Glass Europe a ověřené třetí stranou. Tato EPD jsou založena na speciálním sběru dat ze všech našich závodů a přesně odrážejí naše technologické postupy a environmentální parametry.

Až do současnosti se společnost AGC zaměřovala na pokrytí co největšího počtu výrobků a poskytování EPD, která pokrývala co nejširší škálu konfigurací sklářských výrobků v jediném EPD. Dnes je novým cílem společnosti jít ještě dále a reagovat na stále specifičtější požadavky našich zákazníků vyvolané předpisy tak, že jsem vyvinuli nástroj pro generování EPD jednotlivých konfigurací. Tento nástroj nám umožní automaticky poskytnout konkrétní EPD ověřená třetí stranou pro konfiguraci požadovanou zákazníkem, a to tak, že tyto dokumenty budou obsahovat výpočet všech potenciálních dopadů na životní prostředí spojených s danou konfigurací.

Společnosti AGC se podařilo v roce 2022 zahájit první výrobu skel s nízkou uhlíkovou stopou. EPD bude pro tyto produkty s nízkou uhlíkovou stopou vytvořeno, jakmile bude k dispozici příslušný soubor dat.